Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Kahramanmara?

Otomatik Kepenk Kahramanmara?

Otomatik Kap? Kahramanmara?

Kahramanmara?, eski ve halk aras?ndaki ad?yla Mara?, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k on sekizinci ?ehri. 2016 itibar?yla 1.112.634 n?fusa sahiptir. Kurtulu? Sava??'nda i?gale direni?i nedeniyle TBMM taraf?ndan 5 Nisan 1925'te ?ehre ?stiklal Madalyas? verildi. Mara? olan ad?, 7 ?ubat 1973'te Kahramanmara? olarak de?i?tirildi.

?air G?lten Ak?n, Mara? halk? i?in "Adam?n su gibi akan?d?r Mara?l?" demi?tir. ?nl? Osmanl? seyyah? Evliya ?elebi, ise Seyahatnamesinde Mara? halk? i?in, "Kelimatlar? lisan-? T?rkidir ve ekseriya halk? T?rkmendir" der. Mara? ve ?evresi ba?ta O?uzlar?n Av?ar, Bayat ve Beydili boylar? ?o?unlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 O?uz boyunun tamam? mevcuttur.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Kahramanmara? Kahramanmara? Kahramanmara? adana Kahramanmara?

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.