Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Kayseri

Otomatik Kepenk Kayseri

Otomatik Kap? Kayseri

Kayseri, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k 14. ?ehridir. 2016 y?l? itibar? ile 1.358.950 n?fusa sahiptir. Akk??la, B?nyan, Develi, Hac?lar, ?ncesu, Kocasinan, Melikgazi, P?narba??, Sar?o?lan, Sar?z, Tomarza, Yahyal?, Talas, ?zvatan, Felahiye ve Ye?ilhisar olmak ?zere 16 il?eden olu?maktad?r. Ankara ve Konya'dan sonra ?? Anadolu'nun ???nc? b?y?k kenti ve sanayi merkezidir.

Orta K?z?l?rmak B?l?m?nde, Erciyes Da??'n?n eteklerinde bir ildir. Kuzey ve kuzeybat?da Yozgat, kuzey ve kuzeydo?uda Sivas, do?uda Kahramanmara?, g?neyde Adana, g?neybat?da Ni?de, bat?da ise Nev?ehir illeriyle ?evrilidir. D?nyan?n en eski ?ehirlerinden biri olan Kayseri (eski Mazaka, Kaisareia), klasik ?a?larda Kapadokya ad? verilen b?lgededir. K?z?l?rmak'?n g?neyinde bulunan bu b?lge, Tuz G?l?'nden F?rat nehrine kadar uzan?r. ?pek Yolu buradan ge?er. B?lge, pek ?ok uygarl???n be?i?i olmu?tur.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?lamak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?lamaktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?laml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?lamaktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?lamaktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Kayseri Kayseri Kayseri adana Kayseri

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.