Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | K?r?ehir

Otomatik Kepenk K?r?ehir

Otomatik Kap? K?r?ehir

K?r?ehir, T?rkiye Cumhuriyeti'nin ?? Anadolu B?lgesinde yer alan bir ildir.
1867 y?l?nda bucak, 1869 y?l?nda il?e, 1870 y?l?nda sancak olmu?, Avanos, Keskin ve Mecidiye (?i?ekda??) il?eleri K?r?ehir'e ba?lanm??t?r. 1921 y?l?nda ba??ms?z mutasarr?fl?k, 1924 y?l?nda il olan K?r?ehir'e Avanos, ?i?ekda??, Hac?bekta?, Mucur il?eleri ba?lanm??t?r. 1944 y?l?nda il?e olan Kaman, K?r?ehir'e ba?lanm??t?r.
20 Temmuz 1954 tarihinde Osman B?l?kba??'y? tekrar milletvekili se?ti?i i?in K?r?ehir il?e yap?ld? (Adnan Menderes konuyla ilgili Meclis'te 'T?rkiye?nin hi?bir vilayetinde y?zde 3?ten fazla oy almayan bir partiye mensup milletvekilini iki se?imde de se?en K?r?ehir?in, bir i?timai ve siyasi b?nye itibar?yla anormallik g?stermekte oldu?unu ink?r etmek m?mk?n de?ildir; evet, biz a??k konu?uruz? ?eklinde konu?mu? ve Osman B?l?kba?? da cevaben; "Vilayeti kald?rd?n?z, bizi de kald?r?n da zulm?n?z tamam olsun" demi?tir). Nev?ehir il, K?r?ehir de Nev?ehir iline ba?l? bir il?e haline getirilmi?; ?i?ekda?? il?esi Yozgat'a, Kaman Ankara'ya, Hac?bekta?, Mucur ve Avanos da Nev?ehir'e ba?lanm??t?r.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?lamak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?lamaktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?laml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?lamaktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?lamaktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara K?r?ehir K?r?ehir K?r?ehir adana K?r?ehir

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.