Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Konya

Otomatik Kepenk Konya

Otomatik Kap? Konya

Konya, T?rkiye'nin y?z ?l??m? bak?m?ndan en b?y?k ili ve en kalabal?k yedinci ?ehri. 31 il?eden olu?ur. Konya ?l N?fusu: 2.161.303'd?r. (2016)[2] Trafik plaka numaras? 42'dir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de ??kar?lan 3399 say?l? yasa gere?ince "b?y?k?ehir" stat?s?ne kavu?mu? olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu stat?ye g?re y?r?t?lmektedir. 2014'te 6360 say?l? kanun ile b?y?k?ehir belediyesinin s?n?rlar? il m?lki s?n?rlar? oldu.

Ekonomik a??dan T?rkiye'nin geli?mi? kentlerinden biri olan Konya do?al ve tarihsel zenginlikleriyle de ?nem ta??r. D?nyan?n en eski yerle?imlerinden biri olan ?atalh?y?k, 2012 y?l?nda UNESCO D?nya Miras Listesi'ne al?nm??t?r. ?ehir Anadolu Sel?uklular??n?n ve Karamano?ullar??n?n ba?kentli?ini yapm??t?r.T?rkiye'nin en ?nemli sanayi kentlerindendir. Anadolu Kaplanlar?'ndand?r. ?ehrin futbol tak?m? Atiker Konyaspor'dur. Y?resel yemekleri Etliekmek,Bamya ?orbas?, Mevlana b?re?i, F?r?nkebab? d?r. Konya?n?n simgeleri aras?nda Mevlana M?zesi (Kubbe-i Hadr?), ?ift ba?l? kartald?r.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?lamak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?lamaktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?laml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?lamaktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?lamaktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Konya Konya Konya adana Konya

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.