Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Malatya

Otomatik Kepenk Malatya

Otomatik Kap? Malatya

Malatya, T?rkiye'de yer alan ?ehir ve ?lkenin 81 ilinden biri. ?lkenin en kalabal?k 27. ?ehri olan Malatya, 2016 itibar?yla 781.305 ki?ilik n?fusa sahiptir.[2]Do?u Anadolu B?lgesi'nin en b?y?k ?ehridir ve b?lgenin Yukar? F?rat B?l?m??nde bulunur. G?ney ve orta Anadolu b?lgelerinin hemen hemen kesi?me noktas?nda bulunmas? nedeniyle sosyal yap?s? ?e?itlilik ve zenginlik g?sterir. ?lk olarak Hitit d?neminde kurulmu?tur. O g?nden bug?ne el de?i?tirerek y?k?l?p yeniden yap?larak g?n?m?ze kadar gelmi?tir.

Malatya, kay?s? diyar? olarak bilinir. ?lde yeti?en kay?s?lar, d?nya genelinde ?nl?d?r ve kuru kay?s? ?retiminin % 80'ini Malatya Ovas??nda bulunan kay?s? bah?eleri sa?lar. B?y?k?ehir yasas? ile 2014 yerel se?imlerinin ard?ndan b?y?k?ehir stat?s?ne kavu?mu?tur. Ayn? zamanda Malatya 2 Cumhurba?kan? ??karm?? tek ?ehirdir, bu ki?iler, ?smet ?n?n? ve Turgut ?zal'd?r.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?lamak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?lamaktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?laml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?lamaktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?lamaktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Malatya Malatya Malatya adana Malatya

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.