Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Manisa

Otomatik Kepenk Manisa

Otomatik Kap? Manisa

Manisa, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k on d?rd?nc? ?ehri. 2016 T??K verilerine g?re 1.396.945 ki?i Manisa'da ya?amaktad?r. Anadolu Yar?madas?'n?n bat?s?nda, Ege B?lgesi'nin ortas?nda yer al?r. Do?udan U?ak ve K?tahya, G?neyden Ayd?n ve Denizli, Kuzeyden Bal?kesir ve Bat?dan ?zmir ile kom?udur. 27?08? ve 29?05? do?u boylamlar? ile 38?04? ve 39?58? kuzey enlemleri aras?nda yer al?r. 17 il?esi bulunur. Toplam n?fus bak?m?ndan ?zmir'den sonra Ege B?lgesinin 2. b?y?k ilidir. 2012 y?l?nda ??kar?lan 6360 say?l? kanun ile b?y?k?ehir olmu?tur. "?ehzadeler ?ehri" olarak da adland?r?lan yerle?im, mesir macunu, sultaniye ?z?m? ve Manisa Tarzan? ile tan?n?r. Antik ?a?da "Magnesia", Roma ?mparatorlu?u d?neminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak an?lm??t?r. ?ehir, Spil Da??n?n eteklerinde kurulmu?tur. Gediz Nehrinin b?y?k bir b?l?m? il s?n?rlar? i?erisinden ge?mektedir.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?lamak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?lamaktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?laml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?lamaktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?lamaktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Manisa Manisa Manisa adana Manisa

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.