Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Nev?ehir

Otomatik Kepenk Nev?ehir

Otomatik Kap? Nev?ehir

Nev?ehir, T?rkiye'nin ?? Anadolu B?lgesinde yer alan bir ildir.

Nev?ehir, Mu?kara adl? bir k?y iken, ?ehir halini almaya ba?lamas?ndan sonra, 18 y?zy?lda Osmanl?ca "yeni kent" anlam?ndaki bug?nk? ad?n? alm??t?r.

Nev?ehir, 6429 say?l? yasa ile Nev?ehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline getirildi. K?r?ehir ve K?r?ehir'e ba?l? Mucur, Avanos, Hac?bekta? (1945'te il?e oldu), Kayseri'ye ba?l? ?rg?p (1935'te il?e oldu), Ni?de'ye ba?l? Arapsun (1948'de G?l?ehir ad?n? ald?) Nev?ehir'in il?eleri haline getirildi. Kozakl? ve Hamamorta k?yleri Avanos'a ba?l? birer k?y iken birle?tirilerek 1954'te Kozakl? ad?yla il?e olarak Nev?ehir'e ba?land?. K?r?ehir 1957'de tekrar il yap?ld?. Mucur il?esi ile beraber Nev?ehir'den ayr?ld?. Daha ?nceleri Meleg?b? ismi ile an?lan bir bucak merkezi olan Derinkuyu 1 Nisan 1960'ta il?e durumuna getirildi. Ac?g?l kasabas? ise 4 Temmuz 1987'de il?e olmu?tur.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Nev?ehir Nev?ehir Nev?ehir adana Nev?ehir

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.