Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Ordu

Otomatik Kepenk Ordu

Otomatik Kap? Ordu

Ordu, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k otuzuncu ?ehri. 2016 itibar?yla 750.588 n?fusa sahiptir. Karadeniz B?lgesinde,Do?u Karadeniz'de yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, g?neyinde Tokat ve Sivas illeri, bat?s?nda Samsun, do?usunda Giresun ili vard?r. B?y?k?ehir stat?s?nde olan Ordu ili, 19 il?eden olu?maktad?r. Y?z ?l??m? bak?m?ndan en b?y?k 57. ildir.
Osmanl? d?neminde, 1920 y?l?nda, ba?l? oldu?u Trabzon Vilayeti'nden ayr?lm??, 4 Nisan 1920 tarihinde il stat?s?ne kavu?mu?tur. 2016 y?l?nda T??K verilerine g?re 19 ?l?e ve belediye, bu belediyelerde toplam 741 mahalle bulunmaktad?r. ?l merkezinden do?uya gidildik?e G?lyal?, bat?ya sahil kara yolundan gidildik?e Per?embe, otobandan gidildik?e Fatsa il?elerine ula??l?r.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Ordu Ordu Ordu adana Ordu

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.