Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Rize

Otomatik Kepenk Rize

Otomatik Kap? Rize

Rize, T?rkiye'nin kuzeydo?usunda yer alan ve Karadeniz'e sahili olan bir il. Karadeniz B?lgesi'nde yer alan Rize'nin Bat?s?nda Trabzon, Do?usunda Artvin, G?neybat?s?nda Bayburt, G?neyinde Erzurum illeri bulunur. T?rkiye'nin en ?ok ya??? alan ilidir. En ?nemli ?r?n? ?ay olan Rize'de kivi meyvesi yeti?tiricili?i de ba?lam?? durumdad?r. Fakat kivi ?retimi fazla olmad??? i?in ancak ?ehrin kendi ihtiyac?n? kar??lar.

Rize'de yaz mevsimi ?l?k ge?er. Sonbahar ve k?? mevsimleri ise ya???l? ge?er. Do?u Karadeniz B?lgesinde yer alan Rize, b?lgenin en karakteristik ?zelliklerini g?sterir. Anadolu'nun di?er b?lgelerinden co?rafi yap?s?yla oldu?u gibi k?lt?rel yap?s? ile de ayr?l?r. Dik yama?l? vadileri, zirvelere ula??labilir da?lar?, buzul g?lleri, z?mr?t ye?ili yaylalar?, tarihi kemer k?pr?leri ve kaleleri, co?kun akan dereleri ile ?ok ?zel bir turizm beldesidir.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Rize Rize Rize adana Rize

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.