Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Sakarya

Otomatik Kepenk Sakarya

Otomatik Kap? Sakarya

Sakarya, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k yirmi ikinci ?ehri.

2016 y?l? sonu T??K verilerine g?re ?l N?fusu: 976.948'dir. 16 ?l?e ve belediye, bu belediyelerde toplam 665 mahalle bulunmaktad?r.

Marmara B?lgesi'nin ?atalca-Kocaeli B?l?m'?nde yer al?r.

Sakarya'n?n kuzeyinde Karadeniz, bat?s?nda Kocaeli, Bursa, do?usunda D?zce ve g?neyinde de Bolu ile Bilecik bulunmaktad?r. Sakarya Nehri, Sakarya'n?n Karasu il?esinde Karadeniz'e d?k?l?r.

Sakarya'da ekonomisinde tar?m?n ?nemli bir yeri vard?r. Hendek, Karasu ve Kocaali il?elerinde f?nd?k yeti?tiricili?i mevcuttur. Ayr?ca m?s?r tar?m? da yap?lmaktad?r. Sakarya'da sanayi son zamanlarda geli?meye ba?lam??t?r. Son y?llarda kurulan sanayi kurulu?lar? bu sanayile?meyi daha da art?rm??t?r. Sakarya, bir milyona yakla?an toplam n?fusuyla ?stanbul, Bursa, Kocaeli ve Bal?kesir'in ard?ndan Marmara B?lgesi'nin en b?y?k be?inci ?ehridir.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Sakarya Sakarya Sakarya adana Sakarya

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.