Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Samsun

Otomatik Kepenk Samsun

Otomatik Kap? Samsun

Samsun, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k on alt?nc? ?ehri. Karadeniz B?lgesi'nin Orta Karadeniz B?l?m?'nde yer al?r ve b?lgenin en kalabal?k ?ehridir. On yedi il?enin bulundu?u Samsun'un genel y?netimi Samsun B?y?k?ehir Belediyesi ve valilik taraf?ndan sa?lanmaktad?r. Kuzeyinde Karadeniz, do?usunda Ordu, g?neyinde Tokat ve Amasya, bat?s?nda ise ?orum ve Sinop illeri ile ?evrilidir.

Karadeniz B?lgesi'nin e?itim, sa?l?k, sanayi, ticaret, ula??m ve ekonomi a??lar?ndan en geli?mi? ?ehri olan Samsun kalk?nmada birinci derecede ?ncelikli y?relerden olup "Karadeniz'in Ba?kenti" ve "Atat?rk'?n ?ehri" olarak tan?t?lmaktad?r. Karayollar?yla Karadeniz B?lgesi'ni ?? Anadolu B?lgesi ve Do?u Anadolu B?lgesi'ne ba?layan Samsun ayn? zamanda bir liman ?ehridir ve geni? hinterland? ile bir lojistik merkezidir.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Samsun Samsun Samsun adana Samsun

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.