Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Tokat

Otomatik Kepenk Tokat

Otomatik Kap? Tokat

Tokat eski ad?yla Bizans d?nemi ad?yla Komana, ?ran d?nemi ad?yla Kah-Cun, Sel?uklu Devleti d?neminde Dar ?n-Nusret, Mo?ollar d?neminde Sobaru adlar?yla da bilinen T?rkiye'nin Karadeniz B?lgesi'nde yer alan ili. Kuzeyde Samsun, kuzeydo?uda Ordu, do?u ve g?neyde Sivas, g?neybat?da Yozgat ve bat?da Amasya illeriyle kom?udur. ?l?elerinden Ye?ilyurt ve Sulusaray ?? Anadolu B?lgesi'nde kal?r.

1943 y?l?nda Erbaa, 1944'te Artova ve Turhal, 1954 y?l?nda Almus, 1987 y?l?nda Pazar ve Ye?ilyurt, 1990 y?l?nda Sulusaray ve Ba??iftlik il?eleri kurulmu?tur.

2016 y?l?nda T??K verilerine g?re merkez il?eyle beraber 12 ?l?e, 37 belediye, bu belediyelerde 307 mahalle ve ayr?ca 623 k?y vard?r. ?l merkezinin denizden y?ksekli?i: 630 m.'dir.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Tokat Tokat Tokat adana Tokat

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.