Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Trabzon

Otomatik Kepenk Trabzon

Otomatik Kap? Trabzon

Trabzon, T?rkiye'nin bir ili ve en kalabal?k yirmi dokuzuncu ?ehri. Trabzon ?l N?fusu: 779.379'dur. Karadeniz B?lgesi'nin Do?u Karadeniz B?l?m?'nde yer alan ilin Karadeniz'e k?y?s? bulunur. Karadeniz sahili ile Zigana Da?lar? aras?nda yer almakta olup y?z ?l??m? a??s?ndan az bir alan kaplar. Bat?s?nda Giresun'a ba?l? Eynesil il?esi, g?neyinde G?m??hane'ye ba?l? Torul il?esi ve Bayburt, do?usunda da Rize'ye ba?l? ?kizdere ve Kalkandere il?eleri bulunur. 7 Eyl?l 2010 tarih ve 27695 say?l? resmi gazetede yay?mlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 k?y t?zel ki?ilikleri kald?r?larak belediye s?n?rlar?na dahil edilmi?tir. Bu son d?zenleme ile birlikte belediye n?fusu 402.166'ya ??km??t?r.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Trabzon Trabzon Trabzon adana Trabzon

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.