Otomatik Kepenk | Fiyat | Bilgi | Servis | Tunceli

Otomatik Kepenk Tunceli

Otomatik Kap? Tunceli

Tunceli, T?rkiye'nin Do?u Anadolu B?lgesi'nin Yukar? F?rat b?l?m?nde yer alan bir il.

Kuzeyde ve bat?da Munzur Da?lar? ile Karasu Irma??, do?uda Bing?l Da?lar? ve Peri Suyu, g?neyde Keban Baraj G?l? ile ?evrilidir. Anadolu'nun pek ?ok yerinde oldu?u gibi bu b?lgede de ?a?lar boyunca pek ?ok uygarl?k ya?am??t?r. Orta ?a?dan kalma ve bug?n h?l? iyi durumda bulunan Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Mill? Park? g?r?lmeye de?er g?zellikleridir.

Tunceli'nin yerle?imleri: Tunceli (merkez), ?emi?gezek, Hozat, Mazgirt, Naz?miye, Ovac?k, Pertek ve P?l?m?r'd?r. 2010 TUIK verilerine g?re ilimizde merkez il?eyle beraber 8 il?e, 2 belde ve 342 k?y vardir.

Otomatik kepenkler son y?llarda ma?aza, garaj ve i?yerleri i?in ilk tercih edilen kepenk sistemi haline gelmi?tir. Otomatik kepenk sistemleri g?n?m?z ko?ullar?nda evlerinizin, garajlar?n?z?n ve i?yerlerinizin g?venli?ini sa?mak i?in kullan?lmaktad?r. Kepenk sac levhadan yap?lm?? bir kanat sistemidir. Otomatik kepenk sistemleri motorlu kepenk, kumandal? kepenk, paslanmaz kepenk ?e?itleri de tercih edilmektedir. Otomatik Kepenkler, ?elik ve Al?minyum olarak ikiye ayr?l?r. Kullan?m amac?na g?re tercih edilir.

Otomatik Kepenklerin kilidi ?zel kodlama sistemi ile ?retildi?i i?in yaln?zca kullan?c?ya ait kumanda ile a??ld???ndan g?venli?inizi sa?maktad?r.
* Otomatik Kepenklerin sa?ml??? sayesinden h?rs?zlara kar?? cayd?r?c?d?r.
* Otomatik kepenkler, eski tip kepenkler gibi s?radan bir g?r?n?me sahip de?ildir. Haval? ve ??k g?r?n?m? ile i?yerinizi prestijli g?stermektedir.
* K?sa s?rede a??l?p kapand??? i?in zamandan ve enerjiden tasarruf sa?maktad?r.
* Tamamen kapal? oldu?u gibi delikli otomatik kepenk modelleri bulunmaktad?r. Bu delikli modeller sayesinde i?yeriniz kapal?yken bile ?r?nlerinizin bir k?sm?n? te?hir edebilirsiniz.
* ??yeri, d?kkan veya ma?azan?z?n kap? ve pencerelerini ya?mur, hava ko?ullar?ndan, sald?r? ve kavga gibi istenmeyen durumlardan koruma sa?maktad?r.

Otomatik Kepenk Sistemleri

?htiyac?n?z olan heryerde!.

otomatik kepenk sistemleri ankara Tunceli Tunceli Tunceli adana Tunceli

Marka Kalitesi

Upstor ? firmam?z ?retimi ve markas?d?r. ?r?nlerimiz T?rkiye'nin pek ?ok se?kin kurum, kurulu? ve AVM'lerinde kullan?lmaktad?r.

Uzun ?m?rl?

Uygulamalar?m?zda t?m ?r?nlerimiz, kalite belgelerine sahip ve uzun ?m?rl?d?r.


En ?yi Fiyat Garantisi

Sekt?r fiyat analizi ve kullan?lan par?alar?n kalitesine g?re en iyi fiyat politikas?n? garanti ederiz.


S?reklilik 7/24 Servis

Sat?? ve uygulama sonras? ihtiyac?n?z do?rultusunda s?rekli servis hizmetimiz bulunmaktad?r.